S E T 5

Type 16, Gewicht 1 gram, Lengte 125mm
 
Type 16A, Gewicht 1.5 gram, Lengte 130mm
 
Type 17, Gewicht 3.3 gram, Lengte 125mm
 
Type 17A, Gewicht 6 gram, Lengte 167mm
 
 

<<< Terug naar de modellen-index